Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2015

  • -
ึคณะครูระดับชั้น ม.6 เยี่ยมค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่

คณะครูระดับชั้น ม.6 เยี่ยมค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ณ เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย มอบให้ หัวหน้าระดับชั้น ม.6 คุณครูเพ็ญศรี  เกตุอรุณรัตน์ พร้อมด้วยคณะ  เป็นตัวแทนผู้บริหาร และคณะครู

ไปเยี่ยมค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3  ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ จ. กาญจนบุรี เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

ในการนี้ ทางระดับชั้น ม. 6 ได้รับการสนับสนุนเงินสวัสดิการจากโรงเรียนใช้จัดซื้อ ขนม ลูกอม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ลูกๆ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ด้วย


  • -
10929024_1624244744470733_907042172703088885_n

ทำบุญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ปี๒๕๕๘

ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะจึงได้จัดงานนี้ขึ้น

โดยนิมนต์พระนิสิตจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน ๕ รูป ที่มาสังเกตการสอนวิชาภาษาไทย

สาธุ สาธุ สาธุ

ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกัน

 

10929024_1624244744470733_907042172703088885_n
10940408_1624321641129710_3573874352625290663_n

 

10945638_1624244597804081_238709911632908794_n

 

10931027_1624244581137416_459269796541194500_n


  • -
1546299_748801931864169_5542252594174984109_n

กิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปีการศึกษา2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมมือกับงานห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

ในระหว่างวันที่ ๒๘ -๓๐ มกราคม ๒๕๕๘

โดยมีกิจกรรม ดังนี้

๑ .การแข่งขันเปิดสารานุกรม

๒. การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก

๓. การแข่งขันเกมคำคม

 

330954

 

33096110441268_748802225197473_3153947651209234649_n

10941865_748802035197492_4348092846334282115_n

 

 330947  S__3596360