งานวันสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 11-12-2559