การเลือกตั้งประธานสี โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 7-11-2559