เกี่ยวกับโรงเรียน

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

รูปพญานาคห้าเศียรขนดหางภายในอาร์ม

 sa1

วิสัยทัศน์ (Vision)

            โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพตามาตรฐานสากล

 พันธกิจ (Missions)

 1. พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมีบุคลิกภาพสง่างาม
 2. สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเอง เต็มศักยภาพเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนการสอน

     3.พัฒนาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามความแตกต่างของผู้เรียน และมุ่งส่งเสริมผู้เรียนที่มีศักยภาพสูงให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยน้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     4.บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาระบบบริหารการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพเกิดเครือข่ายการร่วมพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคระดับประเทศและต่างประเทศ

แผนกลยุทธ์  ปีงบประมาณ  2556 – 2559

 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
 2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา

     และวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่มาตรฐานสากล

 1. พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวทางมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล
 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่ใช้ระบบคุณภาพที่มุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ

  ตัวชี้วัดความสำเร็จ
 4. ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานที่ศึกษาผู้ปกครอง  และชุมชนกำหนด
 5. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษา/รุ่น/ปีการศึกษา
 6. นักเรียนชั้น ม.3, ม.6 ที่มีผลการสอบวัดคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O – Net) มีค่าเฉลี่ยของระดับโรงเรียนเพิ่มขึ้น
 7. ร้อยละของนักเรียนที่มีค่าเฉลี่ยของผลการสอบวัดความรู้ ความสามารถตามหลักสูตรสถานศึกษามีระดับ 3ขึ้นไป
 8.  ร้อยละของนักเรียนค้นพบความสามารถพิเศษ

  เป้าหมายความสำเร็จสิ้นปี 2556
 9. ครู  ผู้ปกครอง  และชุมชนพึงพอใจต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม มากกว่าร้อยละ 90
 10. นักเรียนจบการศึกษา/รุ่น/ปีการศึกษาร้อยละ100
 11. นักเรียนชั้น ม.3, ม.6 ที่มีผลการสอบวัดคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O – Net) มีค่าเฉลี่ยของระดับโรงเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4
 12. นักเรียนมีค่าเฉลี่ยของผลการสอบวัดความรู้ ความสามารถตามหลักสูตรสถานศึกษามีระดับ 3.00 ขึ้นไป ร้อยละ 30
 13. นักเรียนค้นพบความสามารถเป็นพิเศษร้อยละ 50

 นโยบายโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสนองตอบ  ศักยภาพของผู้เรียนและคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง  ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ส่งเสริมให้ครูและบุคคลกรได้พัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและวิชาชีพเพื่อพัฒนากระบวนการ เรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพโดยการใช้ หรือผลิตสื่อนวัตกรรมรวมทั้งการวิจัยในชั้นเรียน
 3. จัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนโดยการส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรและ การมีส่วนร่วมของทุกองค์กร
 4. บริหารจัดการให้ครูและบุคลากรปฏิบัติงานเต็มศักยภาพในด้านการเรียนการสอน และการดูแลนักเรียน
 5. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย สะอาด ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้

 อัตลักษณ์โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

“ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี”

 

เอกลักษณ์โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

“สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”

10712563_4794629279295_8349272706928941700_o 1899568_4794628919286_3473372058739037746_o