ฝ่ายบริหาร

thumbnail_vv
นายวิเชียร ชุติมาสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
เทพพร อาจเวทย์ รองฝ่ายการเงิน
นายเทพพร อาจเวทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานงบประมาณ
ยงยุทธ เพ็งตะคุ รองบริหารบุคคล
นายยงยุทธ เพ็งตะคุ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล
พัทธพงศ์ มนต์อรุณโรจน์ รองทั่วไป
นายพัทธพงศ์ มนต์อรุณโรจน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานทั่วไป
กฤษณ์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองวิชาการ
นายกฤษณ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ