นักการภารโรง

นายถนอม ตอพล

นายถนอม ตอพล
หัวหน้างานนักการภารโรง

น้อย ศิริมนตรี นักการ
นายน้อย ศิริมนตรี
นคร คล้ายทอง นักการ
นายนคร คล้ายทอง

สมชาย เชยชัยภูมิ นักการ

นายสมชาย เชยชัยภูมิ

ไสว ใจสุขใส นักการ
นายไสว ใจสุขใส
ราตรี กาฬพันธุ์ เจ้าหน้าที่
นายราตรี  กาฬพันธุ์
มงคล บุญเรือง เจ้าหน้าที่

นายมงคล บุญเรือง

อ้อมหทัย น้ำแก้ว เจ้าหน้าที่
นางอ้อมหทัย น้ำแก้ว
เฉลิมชัย น้ำแก้ว เจ้าหน้าที่
นายเฉลิมชัย น้ำแก้ว