คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายทองปาน แวงโสธรณ์
ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ

พลเรือตรี วิษณุสรรค์ ศรีแก่นจันทร์
รองประธานกรรมการสถานศึกษาฯ

นายนิวัตต์ คิดจิตต์
รองประธานกรรมการสถานศึกษาฯ

พระราชปัญญารังษี(ดร.วีระเวส สุวิโร “พาเจริญ” เจ้าอาวาสวัดชิโรสารามวรวิหาร
กรรมการสถานศึกษาฯ

พระครูเกษมบุญญาธร เจ้าอาวาสวัดครุฑ
กรรมการสถานศึกษาฯ

นายพิษณุ ฤทธิรงค์
กรรมการสถานศึกษาฯ

นายไพรพนา ศรีเสน
กรรมการสถานศึกษาฯ

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นิพนธ์ หรั่งมี
กรรมการสถานศึกษาฯ

นายสุวิทย์ ฐิติรัตน์สานนท์
กรรมการสถานศึกษาฯ

นายอุดม ขันธ์หิรัญ
กรรมการสถานศึกษาฯ

นายวิทยา ภาณุศานต์
กรรมการสถานศึกษาฯ

นางยุวดี มังกามูตี้
กรรมการสถานศึกษาฯ

นายนภาพล จีระกุล
กรรมการสถานศึกษาฯ

นางสาวเครือวัลย์ วิศาลสมพงษ์
กรรมการสถานศึกษาฯ

นายวิฑูรย์ วงศ์อิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
กรรมการ และเลขานุการสถานศึกษาฯ