กลุ่มสาระศิลปศึกษา

นายดิษพงศ์ วงศ์อร่าม

นายดิศพงศ์ วงศ์อร่าม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ทัศนีย์ ประสมเพชร ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวทัศนีย์ ประสมเพชร

ศิริธร สายทอง ครู

นางสาวศิริธร สายทอง

สุพรรณษา สุขสำราญ ครูอัตราจ้าง
นางสาวสุพรรษา สุขสำราญ
ณัฐพงศ์ สุวรรณษานนท์ ครูอัตราจ้าง

นายณัฐพงศ์ สุวรรณษานนท์

พิพัฒน์พล กูลเกื้อ ครูผู้ช่วย
นายพิพัฒน์พล กูลเกื้อ