กลุ่มสาระภาษาไทย

นิพัทธ์ นะระโต ครู

นายนิพัทธ์ นะระโต
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

อมรทิพย์ ชลารัตน์ ชำนาญการ
นางสาวอมรทิพย์ ชลารัตน์
จันทร ศิริธรรม ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจันทร ศิริธรรม
ธารารัตน์ บุญประเทือง ครูชำนาญการพิเศษ
นางธารารัตน์ บุญประเทือง
เพ็ชรนิภา นนทนาคร ชำนาญการพิเศษ
นางสาวเพชรนิภา นนทนาคร
พนิดา วีระเดชพิพัฒน์ ครู
นางสาวพนิดา วีระเดชพิพัฒน์
ชลาลัย ประสพบุญ ครู
นางสาวชลาลัย ประสพบุญ
นางสาวปวิตรา กิจจานุมาศ
นางสาวปวิตรา กิจจานุมาศ
นายธีรยุทธ มาณะจักร์ ครู
นายธีรยุทธ  มาณะจักร์
สมจิตต์ กิจประเสริฐ ครูผู้ช่วย
นางสาวสมจิตต์ กิจประเสริฐ
ปัญจพล บุลาลม ครูผู้ช่วย
นายปัญจพล  บุลาลม