กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

บุญช่วย เทพสงเคราะห์ ครูชำนาญการพิเศษ

นางบุญช่วย เทพสงเคราะห์
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางดารณี แช่มชมดาว

นางกานดา เปิ้ลสมุทร

นางกานดา เปิ้นสมุทร

นวพร ชินวงศ์ ครูชำนาญการ

นางสาวนวพร ชิณวงษ์

นางจิตต์ลดา ตลับเพชร

วันเพ็ญ วิเชียรรัตน์ ครูชำนาญการ

นางสาววันเพ็ญ วิเชียรรัตน์
หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน

ศรัณยา สุขสำราญ ครูชำนาญการ

นางสาวศรัณยา สุขสำราญ

นันทนา บัวบุตร ครูชำนาญการ

นางสาวนันทนา บัวบุตร

นางพัชนี พลมณี

พรภัส ผลาทิพย์ ครูผู้ช่วย

นางสาวพรภัส ผลาทิพย์

นางสาวภัทิรา คำสุริ
นางสาวภัทิรา คำสุริ

ทศพร ศรีพลพา ครูผู้ช่วย

นายทศพร ศรีพลพา

นางสาววิมล สงภู่ ครูผู้ช่วย

นางสาววิมล สงภู่

 

 อร่าม ทองมี ครูผู้ช่วย

นายอร่าม ทองมี

นางสาวอรอุมา ทองพา ครูผู้ช่วย

นางสาวอรอุมา ทองพา