กลุ่มสาระพลศึกษาสุขศึกษา

นางภคริษา ปานุราช ชำนาญการพิเศษ
นางภคริษา ปานุราช
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ภาณุ นิลาสน์ ชำนาญการ
นายภานุ นิลาสน์
เติมพล อินทรมะยูร ครูอัตราจ้าง
นายเติมพล อินทรมะยูร
ณัฐพงษ์ ปั้นศักดิ์ ครูผู้ช่วย
นายณัฐพงษ์ ปั้นศักดิ์
วัชรพงษ์ บุญครอบ ครูผู้ช่วย
นายวัชรพงษ์ บุญครอบ
นางสาวเพ็ญศรี ขจรเกริกไกร
นางสาวเพ็ญศรี ขจรเกริกไกล