กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

บุญเศียร คงกลับ ชำนาญการพิเศษ

นายบุญเศียร คงกลับ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ดร.ถนอม ชำนาญพันธ์ ชำนาญการพิเศษ

นายถนอม ชำนาญพันธ์

ดาริณี กาญจนเตมีย์ ชำนาญการพิเศษ
นางดาริณี กาญจนเตมีย์
อิทธิพล วิมาลาส ครู

นายอิทธิพล วิลามาศ

อภิชาติ ศรีวะรมย์ ครู

นายอภิชาติ ศรีวะรมย์

ลดาวัลย์ ท้องที่ ครู

นางสาวลดาวัลย์ ท้องที่

ภัทรีย์ สิงหาโคตร ครู

นางสาวภัทรีย์ สิงหาโคตร

นิธิมา เขมะบาล ครู

นางนิธิมา เขมะบาล

ธีรยุทธ ทรงอาวุธ ครู
นายธีรยุทธ ทรงอาวุธ
นันทิกาญ ปะราชิโก ครู
นางสาวนันทิกาญ ปะราชิโก
วิชชุดา ดำคำ ครูผู้ช่วย
นางสาวิชชุดา ดำคำ
วณีนุช คงยก ครูอัตราจ้าง
นางสาววณีนุช คงยก
อบพรรณ คงทน ครูอัตราจ้าง
นางสาวอบพรรณ คงทน
อรทัย สินไหม ครูผู้ช่วย
นางสาอรทัย สินไหม
อังคณา พละศักดิ์ ครูผู้ช่วย
นางสาวอังคณา พละศักดิ์