กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

เครือวัลย์ วิศาลสมพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวเครือวัลย์ วิศาลสมพงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
จารุวรรณ พงษ์สมบุย ชำนาญการ

นางจารุวรรณ พงษ์สมบุญ

รัชนี ศรีระษา ครูชำนาญการ
นางรัชนี ศรีระษา

picsv6a4
นางสาววัชรีย์ บุญชู
ปราณี มีมงคล ครูชำนาญการพิเศษ
นางปราณี มีมงคล
วรรณา วินุราช ชำนาญการพิเศษ
นางวรรณา วินุราช
สุจิตรา ประชุมศรี ชำนาญการ
นางสุจิตรา ประชุมศรี
เพ็ญศรี เกตุอรุณรัตน์ ชำนาญการพิเศษ
นางเพ็ญศรี เกตุอรุณรัตน์
สุดใจ จัตุพร ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุดใจ จัตุพร
ธนิตา สาธุพันธ์ ครูชำนาญการ

นางสาวธนิตา สาธุพันธ์

ศรีสุดา สอนศิริ ครุผู้ช่วย

น.ส.ศรีสุดา สอนศิริ

ชลธิชา โพธิ์จันทร์ ครูอัตราจ้าง
น.ส ชลธิชา  โพธิ์จันทร์
บาส
นายธัชนนท์ ชิตสกุล
สราวุธ แซ่ตั้ง ครูอัตราจ้าง
นายสราวุธ แซ่ตั้ง
v
นายวศิน รัตนยาติกุล