กลุ่มบริหารวิชาการ

 

 

นายกฤษณ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ

จันทนา สุมาตรา ครูชำนาญการพิเศษ

างสาวจันทนา สุมาตรา

สุดใจ จัตุพร ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุดใจ จัตุพร
รัชนี ศรีระษา ครูชำนาญการ
นางรัชนี ศรีระษา
Untitled-1

นางสาวปวิตรา กิจจานุมาศ