กลุ่มบริหารงบประมาณ

เทพพร อาจเวทย์ รองฝ่ายการเงิน
นายเทพพร อาจเวทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานงบประมาณ
วรรณา วินุราช ชำนาญการพิเศษ
นางวรรณา วินุราช
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
หัวหน้างานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
วันเพ็ญ วิเชียรรัตน์  ครูชำนาญการ
นางสาววันเพ็ญ วิเชียรรัตน์
หัวหน้างานแผนงาน
เพ็ญศรี เกตุอรุณรัตน์ ชำนาญการพิเศษ
นางเพ็ญศรี เกตุอรุณรัตน์
หัวหน้างานงบประมาณและสวัสดิการครู
สุจิตรา ประชุมศรี ชำนาญการ
นางสุจิตรา ประชุมศรี
หัวหน้างานการเงิน
จารุวรรณ พงษ์สมบุย ชำนาญการ
นางจารุวรรณ พงษ์สมบุญ
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ศรีสุดา สอนศิริ ครุผู้ช่วย
นางสาวศรีสุดา สอนศิริ
หัวหน้างานบริหารบัญชี
อภิชาติ ศรีวะรมย์ ครู

นายอภิชาติ ศรีวะรมย์
หัวหน้างานจัดระบบควบคุมในหน่วยงาน