กลุ่มงานแนะแนว

ศรัณยา สุขสำราญ ครูชำนาญการ

นางสาวศรัณยา สุขสำราญ

กานต์พิชชา ศิลปวิศวกุล ครู

นางสาวกานต์พิชชา ศิลปวิศวกุล

ชนวรรณ แซ่ตั้ง เจ้าหน้าที่

นางสาวชนวรรณ แซ่ตั้ง
พี่เลี้ยงเด็กเรียนร่วม