กลุ่บริหารงานบุคคล

ยงยุทธ เพ็งตะคุ รองบริหารบุคคล

นายยงยุทธ เพ็งตะคุ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายเติมพล อินทรมะยูร
หัวหน้างานวินัย และพฤติกรรม

นางเพ็ญศรี เกตุอรุณรัตน์
หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวนวพร ชิณวงษ์
หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย

นางสาวระพินทร์ คร้ามมี
หัวหน้างานคุณธรรม จริยธรรม

นางจิตต์ลดา ตลับเพชร
หัวหน้างานแผนกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาววัชรีย์ บุญชู
หัวหน้าระดับ ม. 1

ธนิตา สาธุพันธ์ ครูชำนาญการ
นางสาวธนิตา สาธุพันธ์ุ
หัวหน้าระดับ ม. 2
ณภัชดา สิงคนิภา ครูชำนาญการ
นางณภัชดา สิงคณิภา
หัวหน้าระดับ ม. 3
 

นางสาวนวพร ชิณวงษ์
หัวหน้าระดับ ม. 4

ธิติยา ปักษา ครู
นางสาวฐิติยา ปักษา
หัวหน้าระดับ ม. 5


นางเพ็ญศรี เกตุอรุณรัตน์

หัวหน้าระดับ ม. 6


นายนิพัทธ์ นะระโต

งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ณัฐพงษ์  ปั้นศักดิ์ ครูผู้ช่วย
นายณัฐพงษ์ ปั้นศักดิ์
งานยาเสพติด


นายอิทธิพล วิลามาศ

งานวินัย


นางกานต์พิชชา ศิลปะวิศวกุล

งานระบบดูแลนักเรียน
งานกิจการนักเรียน

นางสาวขนิษฐา เมืองจันทรบุรี
เลขางานจริยธรรม คุณธรรม

นายวิรัตน์ อุ่นสุวรรณ
เลขากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวสุพรรษา สุขสำราญ
ผู้ช่วยเลขากลุ่มบริหารงานบุคคล