CLICK TO WEBSITE
พึงรักษาความดีของตนไว้ ดุจเกลือรักษาความเค็ม

ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภท
รับสมัคร
สอบคัดเลือก
ประกาศผล/รายงานตัว
มอบตัว
1. ห้องเรียนพิเศษ
24 - 28 ก.พ. 2561
10 มี.ค. 2561
15 มี.ค. 2561
23 มี.ค. 2561
2. ความสามารถพิเศษ
25 - 26 มี.ค. 2561
27 มี.ค. 2561
28 มี.ค. 2561
7 เม.ย. 2561
3. สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET
25 - 28 มี.ค. 2561
31 มี.ค. 2561
4 เม.ย. 2561
7 เม.ย. 2561
4. เงื่อนไขพิเศษ
25 - 28 มี.ค. 2561
31 มี.ค. 2561
4 เม.ย. 2561
7 เม.ย. 2561


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภท
รับสมัคร
สอบคัดเลือก
ประกาศผล/รายงานตัว
มอบตัว
1. นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม
15 - 22 ม.ค. 2561
-
22 ก.พ. 2561
8 เม.ย. 2561
2. ห้องเรียนพิเศษ
24 - 28 ก.พ. 2561
11 มี.ค. 2561
16 มี.ค. 2561
23 มี.ค. 2561
3. ความสามารถพิเศษ
25 - 26 มี.ค. 2561
27 มี.ค. 2561
28 มี.ค. 2561
8 เม.ย. 2561
4. สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET
25 - 28 มี.ค. 2561
1 เม.ย. 2561
5 เม.ย. 2561
8 เม.ย. 2561
5. เงื่อนไขพิเศษ
25 - 28 มี.ค. 2561
1 เม.ย. 2561
5 เม.ย. 2561
8 เม.ย. 2561ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภท
จำนวนที่รับสมัคร
ห้องเรียนพิเศษ IEP
35 คน
ความสามารถพิเศษ GIFTED
35 คน
ห้องเรียนปกติ
     - พื้นที่บริการ
128 คน
     - ทั่วไป
192 คน
     - เงื่อนไขพิเศษ
80 คน
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภท
จำนวนที่รับสมัคร
ห้องเรียนพิเศษ IEP
35 คน
ความสามารถพิเศษ GIFTED
35 คน
ห้องเรียนปกติ  
   
แผนการเรียนที่เปิดรับ
ประเภท
จำนวนที่รับสมัคร
1. แผนการเรียนวิทย์-คณิต
33 คน
2. แผนการเรียนคณิต-อังกฤษ
13 คน
3. แผนการเรียนภาษาจีน
7 คน
4. แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น
27 คน
5. แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส
24 คน
6. แผนการเรียนไทย-สังคม
6 คน
7. แผนการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี
6 คน
8. แผนการเรียนศิลปะ
26 คน
เงื่อนไขพิเศษ
16 คน