โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย


ปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภท
รับสมัคร
สอบคัดเลือก
ประกาศผล
รายงานตัว
1. ห้องเรียนพิเศษ IEP
23-27 ก.พ. 2562
9 มี.ค. 2562
13 มี.ค. 2562
16 มี.ค. 2562
2. ความสามารถพิเศษ GIFTED
22-23 มี.ค. 2562
25 มี.ค. 2562
27 มี.ค. 2562
8 เม.ย. 2562
3. สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET
22-27 มี.ค. 2562
ยกเว้น 24 มี.ค. 2562
30 มี.ค. 2562
3 เม.ย. 2562
8 เม.ย. 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภท
รับสมัคร
สอบคัดเลือก
ประกาศผล
รายงานตัว
1. นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม
-
-
21 ก.พ.2562
9 เม.ย. 2562
2. ห้องเรียนพิเศษ IEP
23-27 ก.พ. 2562
10 มี.ค. 2562
14 มี.ค. 2562
17 มี.ค. 2562
3. ความสามารถพิเศษ GIFTED
22-23 มี.ค. 2562
25 มี.ค. 2562
27 มี.ค. 2562
9 เม.ย. 2562
4. สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET
22-27 มี.ค. 2562
ยกเว้น 24 มี.ค. 2562
31 มี.ค. 2562
6 เม.ย. 2562
9 เม.ย. 2562
คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

ที่อยู่ เลขที่ 45 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทร 02-8661882