CLICK TO WEBSITE
พึงรักษาความดีของตนไว้ ดุจเกลือรักษาความเค็ม

ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ทุกโครงสร้างการเรียน (รอบ 2)
9-11 เมษายน 2561 รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
17 เมษายน 2561 สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ